Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PowerMama Gym

Laatste wijziging: 1 december 2022

 

Artikel 1: Start, duur en beëindiging lidmaatschap

1.1 Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis. PowerMama Gym is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en blessures ongeacht de oorzaak en afloop.

1.2 Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk; je kunt het niet aan een ander overdragen.

1.3 Bij strippenkaarten maak je gebruik van het tegoed aan strippen wat je koopt. Aan de strippenkaarten zit een termijn. Je strippen zijn verlopen als je niet binnen deze termijn komt sporten. In uitzonderlijke gevallen kunnen we strippen opnieuw activeren. Dit gebeurt alleen in overleg met PowerMama Gym.

1.4 De abonnementen zijn voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging, met in acht name van 1 maand opzegtermijn. Zonder tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Je blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan PowerMama Gym te betalen, ook wanneer je geen gebruik maakt van de faciliteiten.

1.5 Het is mogelijk een abonnement te pauzeren voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. De pauze kan voor de duur van minimaal één maand of maximaal drie maanden ingelast worden. In alle andere gevallen dient het abonnement te worden stopgezet, op de wijze zoals eerder beschreven. Een pauze moet per mail worden aangevraagd waarna in overleg de ingangsdatum wordt vastgesteld.

1.6 Het opzeggen (altijd ingaande per de eerste van de volgende maand) is schriftelijk of per email mogelijk. Per email geldt pas als dit is bevestigd door PowerMama Gym. De opzegging wordt pas in behandeling genomen wanneer alle eventuele openstaande betalingen zijn voldaan. Bij tussentijdse opzegging vindt er géén restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Ook bij de aankoop van strippenkaarten vindt er géén restitutie plaats van strippen die niet gebruikt zijn of verlopen zijn.

 

Artikel 2: Tarieven en betalingen

2.1 De actuele prijzen van strippenkaarten, abonnementen en cursussen staan op de website en in de PayNPlan app.

2.2 Het lidmaatschapsgeld wordt per automatisch incasso vooruitbetaald. Strippenkaarten worden gekocht via de PayNPlan app en vooraf betaald.

2.3 Indien betaling uitblijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. PowerMama Gym is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen voor iedere extra incassopoging, omdat je als lid dan in verzuim bent. PowerMama Gym is gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso.

2.4 PowerMama Gym kan elk lid de toegang tot de vestiging ontzeggen indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien een lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan PowerMama Gym de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij te (laten) incasseren.

2.5 PowerMama Gym is gerechtigd lidmaatschapstarieven jaarlijks te indexeren of tussentijds te wijzigen.

2.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.

 

Artikel 3: Veiligheid en aansprakelijkheid

3.1 PowerMama Gym is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, dan is PowerMama Gym niet aansprakelijk.

3.2 PowerMama Gym besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen PowerMama Gym geheel op eigen risico.

3.3 PowerMama Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. De deelnemer zal PowerMama Gym en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woords.

3.4 Het cursusaanbod en de training is géén vervanging voor professionele medische begeleiding of advies. Raadpleeg altijd een verloskundige of arts als er zich problemen voordoen met uw gezondheid of bij zorgen over uw zwangerschap. De docent kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van aanbevelingen uit de cursus of van het niet consulteren van deskundig medisch advies bij een verloskundige of arts.

 

Artikel 4: Lessen en openingstijden

 

4.1 De abonnementsvormen van PowerMama Gym zijn gebaseerd op een maandelijkse credits. De credits kunnen worden opgemaakt gedurende de hele maand. Het abonnement 1 x per week bevat elke maand 5 credits, het abonnement 2 x per week bevat elke maand 9 credits.

4.2 PowerMama Gym is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

4.3 PowerMama Gym behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de vestiging te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.

4.4 PowerMama Gym behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van PowerMama Gym te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.

4.5 PowerMama Gym is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

Artikel 5: Deelname, afzeggingen en verzetten van lessen, workhops en of cursussen.

5.1 De deelnemer schrijft zich in voor de training, cursus, workshop via de agenda van de PayNPlan app.

5.2 De deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van de les uitschrijven. Zonder en/of bij niet tijdig uitschrijven is deelnemer het tegoed kwijt.

5.3 PowerMama Gym heeft tot het tijdstip van aanvang van een les, workhop of cursus het recht de les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval krijgt deelnemer zijn tegoed terug. Minimaal aantal deelnemers van een les is drie (3).

 

Artikel 6: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van PowerMama Gym beoordeeld en beslist. PowerMama Gym behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.